Факультетте руўхыйлық-ағартыўшылық бағдарында жумыслар факультет хаял-қызлар кеңеси басланғыш шөлкеми менен биргеликте алып барыў жақсы жолға қойылған. Факультет ҳаял-қызлар кеңеси басланғыш шөлкеми баслығы етип Р.Калимбетова сайланды.

Факультет ҳаял-қызлар кеңеси басланғыш шөлкеминиң 2018-2019-оқыў жылы ушын алып барылатуғын жумыслар режеси тастыйықланған болып усы реже тийкарында факультет ҳаял профессор-оқытыўшылар ҳәм студент қызлары менен биргеликте ҳаял қызлар арасында жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықтын алдын алыў профилактикасы, өз жанына қаст етиў, ерте турмыс қурыўдың ақыбетлери ҳәмде репродуктив саламатлығын қәлиплестириўге қаратылган ушырасыўлар ҳәм сәўбетлесиўлер өткерилмекте.

Жас ҳаял-қызлар арасында илим ҳәм дөретиўшиликке, көркем-әдебий шығармаларды оқыўға  болған қызығыўшылығын асырыў, саламат турмыс тәризи ҳәм шаңарақ муқаддеслиги идеяларын кең үгит-нәсиятлаў ҳәм олардың бос ўақытларын мазмунлы шөлкемлестириўге қаратылған «Қызларжан», «Шаңарақ» клублары жумыс алып бармақта.

2011-жыл13-октябрде  Өзбекстан  Республикасы ҳаял-қызлар Комитетиниң басламасы, Республикадағы барлық оқыў орынларында «Азада қызлар» дөгерегин (2017-жылдан баслап «Қызларжан») дүзиў бойынша Қарар тийкарында факультетимизде бул дөгеректиң жумыслары да жүдә жақсы жолға қойылғанын айтыў керек. Басланғыш шөлкем тәрепинен усы дөгерек ағзаларының қатнасында «Қарым-қатнас, сөйлесиў әдеби, кийим ҳәм биз», «Саламатлық сырлары», «Ўатан —шаңарақтан басланады» атамаларында таңлаўлар, семинар ҳәм ҳәптелик шынығыўлар ҳәр бир бөлиминде өткерилип барылады.

Сондай-ақ, студент-қызларымыз арасында «Дәўир  қызлары»,  «Зийреқ ызлар»,  «Студентлер үйи — өз үйим», «Мәдениятлы кийиниў-әдеплилик белги-си», «Нафосат-2018 көрик таңлаўы» ҳәм т. б. атамаларда таңлаўлар өткериледи.

Ҳаял-қызлардың  саламат болыўында  спорт пенен  шуғылланыўдың әҳмийети  күшли.  Ҳаял-қызлар шөлкеми  жанында  «Спорт клубы» шөлкемлестирилген. Көп ғана студент қызларымыз ҳәм  профессор-оқытыўшы  ҳаял-қызларымыз усы клубтың белсенди ағзалары. Клубтың шөлкемлестириўи менен студент қызлар ҳәм профессор-оқытыўшылар арасында ҳәр түрли спорт жарыслары тез-тезден шөлкемлестирилип келмекте. Атап айтқанда, 2018-жыл 8-март қарсаңында өткерилген университет бириншилигинде волейбол бойынша оқытыўшылар белсене қатнасып ректорат тәрепинен ҳурмет жарлығы ҳам қымбат баҳа саўғалар менен сыйлықланды.

Университетте  ҳәр жылы  8-март  байрамыа алдынан  студент-қызларымыз  арасында‚ Дәўир қызлары, Зийрек қызлар, таңлаўлары ҳәм ҳәр жылы‚Талабалар турар жайының ең үлгили қызы Мәдениятлы кийиниў — әдеплилик белгиси‘ атамасында заманагөй ҳәм миллий кийимлер көрик таңлаўы өткерилди.