«Жас химик» илимий дөгерегиндеги илимий-изертлеў жумыслары менен шуғылланып

атырған зийрек студентлер ҳаққында мағлаўмат

 

Т/р Студенттиң Ф.И.Ш. Курсы Илимий темасы Илимий басшысы Ф.И.Ш.
1 Пирниязов С 4б – химия Жергиликли гипсли шийки затлар тийкарында  қурылыс материалларының ққәсийетлери үйрениў Нурымбетов Б.Ч.
2 Абипова А 4б – химия Жергиликли мергеллар тийкарында алынған  қурылыс материалларының қәсийетлерин үйрениў Нурымбетов Б.Ч.
3 Сарсенбаева Р 4б – химия Модификацияланған бентонитлердиң адсорбцион қәсийетлерин үйрениў Джумамуратова М.Ш.
4 Папиева Г 4б – химия Сырт‒актив затлар тәсиринде суспензиялардың коллоид химиялық процесслерин үйрениў Джумамуратова М.Ш.
5 Сейтимова Н 4б – химия Структуранттың айырым коллоид-химиялық қасийетлери Шарипова А.И.
6 Имаматдинова Н 4б – химия Полиэлектролит тийкарында бурғылаў еритпесиниң алыныўы Шарипова А.И.
7 Мавлонов Ж 4а – химия Катехин менен жүзим дәнеси полифенолларын стандартлаў Пирниязов А.Ж.
8 Нурымбетова М 4б – химия Өсимликлерде полифенол бирикпелердиң топланыўында топырақ шорланыўының тәсири Пирниязов А.Ж.
9 Қайратдинова Ш 4б – химия Салы қабығы лигнининин силтили орталықта нитробензолда оксидлеў Джуманова З.К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефть ҳәм газ технологиясы кафедрасындағы «Жас нефтши»  дөгерек ағзалары

 

т/р

 

Студенттиң Ф.И.Ш. Курсы Илмий темасы Илмий басшысы

Ф.И.Ш.

1

 

Аимбет-Климов Ш 1-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Газлерды қышқыл компонетлерден моноэтанол амин (МЭА) менен тазалаў Наубеев Т.Х.
2

 

Айбергенов Б 1-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Майларды депарафинлеў процесслери Туремуратов Ш.
3

 

Хабибназаров К 1-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Бензинниң октан санын асырыў процесслери Сапашов И.
4

 

Базарбаев У 1-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Күкирт алыўда Клаус қурылмасының жойбары Менглиев Ш.
5

 

Оразбаев А 1-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Устюрт газ КМ да табийғый газды сепарациялаў қурылмасы жойбары Туремуратов Ш.
6

 

Ермагамедова С 1-а Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Бухоро нефти қайта ислеў заводында нефть қурамынан керосин фракциясын ажыратып алыў процессинде стабиллеў бөлиминиң жойбары Сапашов И.
7

 

Маратов Н 1-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Устюрт газ КМдаэтаннан этилен олишжараёнинилойиҳаси Игамкулова Н
8

 

Абдикамалов Д 4-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Нефтти бирлемши қайта ислеў қурылмасы жойбары Наубеев Т.Х.
9

 

Комолов Р 2-а Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Пирогаз қурамынан этиленди ажыратып алыў процесси Наубеев Т.Х.
10

 

Қалбаев А 2-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Табийғый газды төмен температурада сепарациялаў процессии Тиллашайхов М.
11

 

Тажимова Г 2-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Газ кәнлерин ислеу хәм ислетиу Акрамов Б
12

 

Алимов М 4-а Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Қатламлардыӊ өним бере алыушаңлығын асырыў Мамбетшерипова А
13

 

Наренбаев.Н 2-с Нефтъ ҳәм газ кәнлерин иске түсириў  ҳәм олардан пайдаланыў Газ ҳәм газ конденсат кәнлеринде қудықлардың суўланыўын анализ қылыў Санетуллаев Е
14

 

ДавлатбаевЖ 3-а Нефтъ ҳәм газ кәнлерин иске түсириў  ҳәм олардан пайдаланыў Көп қатламлы кәнлерди ислетиўде жүзеге келетуғын машқалалар Умедов Ш.
15

 

ЗерипбаевШ. 3-е Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Табийғый газды бирлемши қайта ислеўде, газ конденсат алыў қурылмасын жойбарлаў Бабажанов Ж.
16

 

АллабергеновС 3-е Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Этанды пиролиз қылыў қурылмасы жойбары ҲайитовР.
17

 

Сарсенбаев Б 2-б Нефтъ ҳәм газды қайта ислеў технологиясы Табийғый газды фракциялаў қурылмасы жойбары Kалекеев К.

 

Химиялық технология кафедрасы «Жас технолог»  дөгерек ағзалары топары ҳаққында  МАҒЛЫЎМАТ

т/р

 

Студенттиң Ф.И.Ш. Курсы Илимий темасы Илимий басшысы

Ф.И.Ш

1 Мухтаров У 4- жеңил санаат Тоқымашылық материаллары таныў пәни менен механиканың байланысы Турманов И.
2 Қарлыбаева С 4 – химиялық технология Кальцинацияланған сода ислеп шығарыўда дистилляция процессин интенсивлеў Хожаметова Б
3 Базарбаева М 4 – химиялық технология КК шийки затлары тийкарында қурылыс гербиши технологиясын үйрениў Хожаметова Б
4 Жалгасова Г 1-жеңил санаат Гобелент тоқыў технологиясы Хасанов Б

Бекмуратова З

4 Қадирбергенов С 4-жеңли саннат Арралаш урилишларнинг тахлили Хасанов Б

Бекмуратова З

5 Турдымуратова Д 4-жеңил санаат Шийки тоқыманы сайлап алыў технологиясы ҳәм  машқалалары Олимбоев Э

Бекмуратова З

6 Эшаметов А 3-жеңил санаат Әпиўайы тараў машиналары Матисмайлов С

Айтымбетов С

7 Базарбаева С 4-жеңил санаат Ийириў ислеп шығарыўда тежемкер технология Матисмайлов С

Айтымбетов С

8 Тоқтабаева А 3-жеңил санаат Пилта машинасында өтимлер санының өним сыпат көрсеткишлерине тәсири  Матисмайлов С

Айтымбетов С

9 Оразбаев Н 3-химиялық технология Жергиликли  гипсли шийки затлар тийкарында  қурылыў матеиалларын алыў технологиясы Маденов Б.
10 Йулддашев И 4-химиялық технология Жергиликли фосфорлы шийки затлар тийкарында төгинлер алыў технологиясы Маденов Б.
11 Жапбарбергенов М 4-химиялық технология Қабық трубалы ыссылык алмасыныў қурылмасында трубалар ара бослықтағы процессти интенсивлестириў Нурмухамедов Х.С

Юсупова Н.К.

12 Салаева Н 4-жеңил санаат Екилемши шийки затлардан тикленген талшық алыў технологиясы Баймуратов Б

Юлдашев А.

13 Юлдашева А 3-жеңил санаат Қайта ораў автоматлары жумыс өнимдарлығы Баймуратов Б

Юлдашев А.

14 Палўаниязов А 3-жеңил санаат Бас урылыслары структурасы тийкарында майда нағыслы урылыўлар Абдуллаев У.

Мусиров Ш

15 Маткурбанова Г 4-жеңил санаат Жоқары созылыўшаң қасийетке ийе болған лайкра жибинен пайдаланып, трикотаж тоқымаларын ислеп шығарыў ҳәм анализ қылыў Муқимов М.М.

Алланиязов Ғ.

16 Рузумова Н 3-жеңил санаат Қарақалпақстан территориясында, суўсызлиққа шыдамлы болған пахта сортларының ғўза жаңа түрлери ҳәм олардан сыпатлы өнимлер алыў Ачилов Т.

Оразбаева Р.

17 Тилеумуратов Т 4-химиялық технология Фосфогипстен сульфат кислота алыў процессин үйрениў  Нурыллаева А.
18 Палўанова Г 4-химиялық технология Химия санаатында абсорберлерди интенсивлеў Нурыллаева А.