Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасы 2015-жылдың март айында жаңадан қәлиплескен болғаны менен узақ тарийхый басқышларды басып өткен. Дәслеп 1944-1948 жыл-ларда Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтында Химия ҳәм биология кафедрасы ис-керлик көрсетип, бул кафедраны доцент С.Османов басқарған. Бул кафедра 1948-1950 жылларда Химия ҳәм география кафедрасы деп қайта аталып, кафедра баслығы Г.А.Ворошилова болған. 1950-1958 жылларда профессор П.З.Фишер Химия кафедрасының баслығы лаўазымында искер-лик жүриткен. Кейин ала, Химия кафедрасына 1958-1962 жыллары Ф.А.Кондрарь, 1962-1964 жыл-лары З.Әметова, 1964-1968 жыллары А.Бөлешов, 1968-1971 жыллары И.Жиемуратов, 1971-1976 жыллары Ж.Алламуратовлар басшылық еткен. 1976-жылда Қарақалпақ мәмлекетлик университети қәлиплескен күннен баслап химия кафедрасын Қ.Утениязов басқарып келди. 1982-жылда кафедра органикалык химия кафедрасы болып жаңадан шөлкемлестирилди. 1987-1991 жыллар аралығында органикалык химия кафедрасын до-цент Ж.Қурбанов басқарды. 1991-2010 жылға шекемги дәўирде кафедра профессор Қ.Утениязов басшылығында искерлик алып барды.

Химия илимлериниң докторы, профессор Қ.Утениязов тәрепинен Европа жәмийетиниң INTAS бағдарламасы бойынша 1997-2000 жыллар ушын 80 мың экю муғдарындағы қаржы менен «Ката-лиздеги ковалент байланысқан кислоталар» темасындағы шет ел гранты жеңип алынды. 2000-2004 жылларда химия илимлериниң докторы, профессор Қ.Утениязов NАТО ҳәм Япо-ния мәмлекетиниң халық аралық JICA шөлкемлери тәрепинен берилген шет ел грантларының тийкарғы орынлаўшысы сыпатында илимий жумысларды орынлады. 1997-1999 жылларда Органикалық химия кафедрасында «Дәрилик өсимликлердиң қурам бөлеклерин химиялық жол менен изертлеў, жеке бирикпелерди ажыратыў, химиялық структура-сын ҳәм биологиялық активлигин анықлаў» темасындағы илимий-изертлеў жумысы орынланды (шифр 14.4.4. илимий басшы химия илимлериниң докторы, профессор Қ.Утениязов, илимий хыз-меткер химия илимлериниң кандидаты, доцент Б.Бектурсынов).  Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик Илим ҳәм техника басқармасы тәрепинен жәми 311400 сўм муғдарда жумыс есабынан дәрилик өсимликлердиң (боян, жантақ, әдираспан) физио-логиялық актив затлары (алкалоидлар, липидлер, углеводлар, май кислоталары) үйренилди.Ҳәзирги ўақытта кафедра баслығы лаўазымында химия илимлериниң кандидаты, доцент К.Қ.Утениязов ислеп келмекте.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели профессор-оқытыўшылар

 

Утениязов Каримбай Қуанышбаевич, химия илимлериниң кандидаты, доцент. 1972-жылы 24-январьда Қанлыкөл районында туўылған. 1994-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, химия оқытыўшысы. 2000-жылы «Циклоарта-новые гликозиды из растения Astragalus globiceps» те-масында 02.00.10 – Биоорганикалық химия, тәбийий ҳәм физиологиялық актив затлар химиясы қәнигелиги бойынша ӨзР ИА Биоорганикалық химия институты жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесинде кандидатлык диссертациясын жақлады. 60 тан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланған. Соның ишинде, 5 оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасының баслығы.

 

Танирбергенов Базарбай, химия илимлериниң кандидаты, доцент. 1943-жылы 12-мартта туўылған. 1965-жылы Ташкент мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, химия оқытыўшысы. 1982-жылы «Ниобаты серебра и некоторых двухвалент-ных 3d-металлов» темасында 02.00.01 – Органикалық емес химия қәнигелиги бойынша Киев мәмлекетлик университети жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте кандидатлык диссертациясын жақлаған. 30 дан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланған. Соның ишинде 5 оқыў методикалық қолланбалары баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық емес Турениязова Даметкен Айниязовна, химия илимлериниң кандидаты, доцент. 1962-жылы 15-февральда Кегейли районында туўылған. 1986-жылы Нөкис мәм-лекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, химия оқытыўшысы. 1996-жылы «Синтез и антиаритми-ческая активность производных аминолупинина» тема-сында 02.00.10 – Биоорганикалық химия, тәбийий ҳәм физиологиялық актив затлар химиясы қәнигелиги бойын-ша ӨзР ИА Биоорганикалық химия институты жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте кандидатлык диссертациясын жақлаған. 40 тан аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери жәрияланды. Сондай-ақ, 4 методикалық қолланбасы баспадан шыққан. Ҳәзирги ўақытта химия-технология факультетиниң деканы.

 

Турениязова Даметкен Айниязовна, химия илимлериниң кандидаты, доцент. 1962-жылы 15-февральда Кегейли районында туўылған. 1986-жылы Нөкис мәм-лекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, химия оқытыўшысы. 1996-жылы «Синтез и антиаритми-ческая активность производных аминолупинина» тема-сында 02.00.10 – Биоорганикалық химия, тәбийий ҳәм физиологиялық актив затлар химиясы қәнигелиги бойын-ша ӨзР ИА Биоорганикалық химия институты жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте кандидатлык диссертациясын жақлаған. 40 тан аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери жәрияланды. Сондай-ақ, 4 методикалық қолланбасы баспадан шыққан. Ҳәзирги ўақытта химия-технология факультетиниң деканы.

Генжемуратова Гулхан Пердебаевна, химия илимлериниң кандидаты. 1973-жылы 13-октябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1997-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, химия оқытыўшысы. 2010-жылы « Соли 2, 3-замещенных хиназолонов -4 в реакциях C-, N-, O-ацилирования» темасында 02.00.03 – Органикалық химия қәнигелиги бойынша Өзбекистан Миллий университети жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте кандидатлық диссертациясын жақлаған. 15 тен аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери жәрияланды. Сондай-ақ, 1 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасының доценти.

Алланиязова Мапруза Кдырбаевна, химия илимлериниң кандидаты, доцент. 1966-жылы 17-ноябрьде Кегейли районында туўылған. 1988-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, химия оқытыўшысы. 1995-жылы «Синтез и взаимодействие с холинэстеразами производных алколо-идов и различных аминоспиртов» темасында 02.00.10– Биоорганикалық химия, тәбийий ҳәм физиологиялық актив затлар химиясы қәнигелиги бойынша ӨзР ИА Биоорганикалық химия институты жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте кандидатлық диссертация-сын жақлаған. 40 тан аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери жәрияланды. Сондай-ақ, 4 методикалық қолланбасы баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасының доценти.

 

Қосымбетов Парахат Генжемуратович, биология илимлериниң кандидаты. 1979-жылы 24-июньда Нөкис қаласында туўылған. 2000-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги биоорганикалық химия, тәбийий ҳәм физиологиялық актив затлар химиясы. 2006-жылы «Мембраноактив-ные свойства дитерпеноидов растений рода Lagochilus» темасында 02.00.10 – Биоорганикалық химия, тәбийий ҳәм физиологиялық актив затлар химиясы қәнигелиги бойынша ӨзР ИА Биоорганикалық химия институты жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте кан-дидатлык диссертациясын жақлаған. 85 тен аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери жәрияланды. Сондай-ақ, 5 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасының доценти.

 

Сондай-ақ, кафедрада ассистентлер А.А.Султанов, А.Б .Абдикамалова, Б.С.Торамбетов, А.Д.Қудиярова, Г.М.Досанова, Г.Н.Артикова, Қ.Қ.Қосназаров, Б.М.Исмаилов, Г.П.Жуманазарова,

Ш.С.Ажиниязова, Қ.Б.Абдиреймов, Б.А.Ходжаниязов жумыс ислеп атыр.

Кафедра қурамы:

 

Ф.И.Ш. Лаўазымы Илмий дәрежеси ҳәм атағы
1 К.Қ.Утениязов Кафедра баслығы х.и.к.,доцент
2 Б.Танирбергенов доцент х.и.к.
3 Д.А.Турениязова доцент х.и.к.,доцент
4 М.Қ.Алланиязова доцент х.и.к.,доцент
5 Г.П.Генжемуратова доцент х.и.к.
6 А.Г.Ешимбетов доцент х.и.к.
7 А.Б.Абдикамалова доцент т.и.к.
8 А.А.Султанов ассистент  
9 Б.Бекполатова ассистент  
10 А.Д.Қудиярова ассистент  
11 Г.М.Досанова ассистент  
12 Г.Н.Артикова ассистент  
13 Қ.Қ.Қосназаров ассистент  
14 Б.М.Исмаилов ассистент  
15 З.Джуманазарова ассистент  
16 Ш.С.Ажиниязова ассистент  
17 Қ.Б.Абдиреймов ассистент  
18 К.Алламбергенова ассистент