Кимде ким сыя реңди жақтыратуғын болса, ол еркин болыўға, өз бетиншеликке умтылады. Тезликти хош көреди, қәўип-қәтерден қорықпайды.

Жасыл. Өжет ҳәм талапшаң. Бундай реңди хош көретуғын инсанлар турмыста өзин материаллық жақтан тәмийинлеўге умтылады.  Оның пикирлерин сабыр-тақат, дипломатия жолы менен өзгерттире алыўыңыз мүмкин.

Қара. Бул реңди унататуғын инсан ҳәмийше мушласыўға тайын, сәл нәрсеге ашыўланады. Шараятқа ҳәмме ўақытта да туўры баҳа бере алмайды. Алды-артын ойламай ҳәрекет етеди.

Ақ реңди сүйетуғынлар өзине шырайлы ертек тоқып жасаўы мүмкин. Турмыста бираз қыйналса адамлардан ҳәм шаўқым-сүренли жыйынлардан көре жалғызлықты қәлеп қалады.

Қызыл. Сезимге берилиўшең. Алда болыўды хош көреди. Өз қәтелеринен ҳеш қашан пушайман жемеўи мүмкин.

Күл рең. Ең қыйын мәселелерди шеше алады. Анық пәнлер ҳәм техниканы жақсы түсинеди. Тәртипти жақтырады.

Сары. Күшли қәбилет ийеси. Илимде жақсы ғана нәтийжелерге ериседи. Көп ислеп, жақсы дем алыўды да биледи. Бирақ қайсарырақ.

Көк. Саяхат етиўди ҳәм дүньяқарасын байытыўды хош көреди. Өмирди сүйеди, әўметке аңсат ериседи. Сәтсизликти көтере алмайды.

 

Интернет материаллары

тийкарында таярлаған:Гөззал Жалгасова,

                                                          Химия-технология факультети студенти