─ Базыда бахыттың көзине де шаң-тозаң түседи, сондай ўақытта тегис емес, уңқыр-шуңқыр жоллардан оны жетеклеп алып өтиў керек болады.

─ Егер пулың көп болса қуўанба, аз болса күйинбе, барына қанаат ет.

─ Сорап бир нәрсе алған дәмегөйдиң көзине алған нәрсеси көринеди, бирақ жоғалтқан затын, яғный ҳүрмет-иззетин кетиргенин билмейди.

─ Жаман адамды дүзетип болмайды. Ол минез-қулқын емес, бет-әлпетин өзгерттириўи мүмкин.

─ Кемшиликсиз дос излеме, доссыз қаласаң.

─ Бахыт адамға дәўлет береди, дәўлетти сабырсызға сатады, сабыр-тақатлыға болса саўға етеди.

─ Өш алғаннан гөре кеширген жақсы.

─ Ҳақыйқатты өзиңнен қыдыр. Таба алмасаң тыныш отыр, өзиңде жоқ нәрсени басқа жерлерден излеп әўере-сарсаң болма.

─ Өзиңизге қаттырақ, басқаларға жумсақ болың. Сонда сиз өзиңизди адамлардың жаман көриўинен асыраған боласыз.

─ Ҳақыйқый дос шадлы күнлериңде мирәтиң менен келеди, басыңа ис түскенде өзи келеди.

─ Рас сөйлеген еки аяқта, жалған бир аяқта жүреди. Бир аяқ пенен мәнзилге жетип барыў қыйын.

─ Адамларға сыр сақлаўға қарағанда тилинде көмир шоғын услап турыў аңсатырақ.

─ Билим ақыллы адамның мийинде турады, наданның тилинде жүреди.

 

Баспасөз материаллары

 тийкарында таярлаған: Гөззал Жалгасова

                                                          Химия-технология факультети студенти