1992-жыл 14-декабрь Қарақалпақстан Республикасыныӊ Мәмлекетлик байрағы қабыл етилген кун есапланады. Мәмлекетимиз байрағы ишки ҳәм халықаралық майданларда елимизди танытыўшы мәмлекет суверенитетиниң нышаны. Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы туўры мүйешли болып, ол аспан көк, тойғын сары ҳәм жасыл реңлердиң үш горизонталь жолақларынан ибарат. Мәмлекетлик байрағымыздың узынлығы – 250 см, ени – 120 см. Аспан көк ҳәм жасыл жолақлардың өз-ара тең ҳәм 42 смди қурайды. Байрақтың ортасында жайласқан тойғын сары реңдеги жолақтың ени 34 см. Ақ жийеклердиң ени – 1,0 см., Қызыл жийеклердиң ени – 2,5 см.

Бунда, аспан көк рең бәҳәр жаслығының ҳәм өмир дәреги – суўдың мәңги тымсалы, сары рең елимиз аймағының үлкен бөлими саҳрадан ибаратлығын, жасыл рең тәбияттың жаңаланыўының, руўхый жасарыўының, исенимниң ҳәм қуяштың нышаны. Байрақтағы жаңа туўылған ай мусылманлардың муқаддес тымсалы, бес жулдыз болса Қарақалпақстан Республикасының әййемги ҳәм наўқыран бес қаланың тымсалы болып есапланады.

Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң, Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң, республика мәмлекетлик басқарыў уйымларының, Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының, жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымларының, судлардың, прокуратура уйымларының имаратларында турақлы түрде көтериледи. Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы менен бир ўақытта Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы көтерилгенде, Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы (имараттың алдыңғы жағына қарап турғанда) оң тәрепинен көтерилиўи керек.

Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағын елимиздиң суверенитетиниң баслы нышанларынан бири болып, Қарақалпақстан Республикасының пуқаралары, сондай-ақ Қарақалпақстандағы басқа да адамлар Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағын ҳүрметлеўи шәрт.

И.Раметуллаев,

Юридика факультетиниң 2-курс студенти