2020-жыл  14-январда Химия-технология факультети ҳәм Санаат технологиясы факультетлериниң қоспа илимий семинарының биринши мәжлиси болып өтти. Мәжлиске еки факультеттиң илимий дәрежеге ийе профессор – оқытыўшылары қатнасды. Бул мәжлистиң күн тәртибинде 2 мәселе қарап шығылды: 1. Факультетлер тәрепинен 2020-жыл ушын режелестирилген илимий-семинар мәжилиси жумыслары ҳәм олардың орынланыў барысы ҳаққында; 2. Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ тәбият илимлери илим-изертлеў институты 3-курс таяныш докторанты Хажибаев Қувваттың «Арал теңизи Artemia цисталарының белок-пептид компонентлери тийкарында биоөнимлерди алыў технологиясын ислеп шығыў» темасындағы илимий изертлеў жумысы бойынша алынған жетискенликлери, илимий жаңалықлары ҳәм әмелиятқа ендириў жумысларын додалаў.

Илимий семинар мәжилисин илимий семинар баслығы факультет деканы Б.Ч.Нурымбетов кирис сөз бенен ашты. Ол өз сөзинде еки факультет қасында шөлкемлестирилген илимий семинардың мақсетин, олардың ағзаларын ҳәм ис режеси менен семинар қатнасыўшыларын таныстырып өтти. Илимий семинардың әҳмийети ҳәм Scopus рейтингиндеги илимий журналларға мақала бериўдиң әҳмийети ҳәм тәртиби ҳаққында айтып бериў ушын сөзди университетимиздиң педагогикалық кадрларды таярлаў бөлими баслығы К.Нзаматдиновқа сөз берди. Сөзге шыққан бөлим баслығы дәслеп факультет профессор окытыўшыларын 14-январь «Ўатан қорғаўшылары күни» байрамы менен қутлықлады. Соң университет ҳәм факультет көлеминде алып барылып атырған илимий изертлеў жумысларындағы жетискенликлер ҳәм алда турған ўазыйпаларға тоқтап өтти. Сондай ақ, факультет профессор окытыўшылары тәрепинен Scopus журналларына илимий мақалалар таярлаў, шет еллер менен бирге ислесиў иләжларын кеңейтиў иләжлары ҳаққында кең тоқтап өтти.

Күн тәртибиндеги екинши мәселе бойынша сөз 3-курс таяныш докторанты Хажибаев Қувватқа берилди.

Баянатшы Хажибаев Қувват «Арал теңизи Artemia цисталарының белок-пептид компонентлери тийкарында биоөнимлерди алыў  технологиясын ислеп шығыў» атамасындағы илимий изертлеў жумысы бойынша алынған жетискенликлери, илимий жаңалықлары ҳәм әмелиятқа ендириў жумыслары ҳаққында семинар қатнасыўшыларын таныстырып өтти ҳәм семинар қатнасыўшылары қызықтырған саўалларға жуўап берди.

 

З.Джуманова, Химия технология факультети илимий ислер бойынша декан орынбасары.