Information about curators and supervisors of academic groups of the Faculty of Chemical Technology

 

Academic group Group supervisor Old age group
1 1 а (uzb) chemistry Allambergenova Farida Allabergenov Ulugbek
2 1 b (kk) chemistry Tureniyazova Dametken Kenzhebaeva Shakhnoza
3 1 s (kk) chemistry Bektursinova Aysanem Shrazatdinov Amanbay
4 1 (рус) chemistry Uteniazov Karimbay Utepbergenov Aman
5 1 b (kk) chemical technology Abdireimov Qudaybergen Zholdasov Asadbek
6 1- food industry Djumamuratova Mapruza Dauletmuratov Shahzod
7 2 а (uzb) chemistry Allambergenova Kamila

Kudiyarova Aigul

Pirmuhammedov Isabay
8 2 b (kk) chemistry Umirzakov Ruslan
9 2 а (uzb) chemical technology Turganbekova Marjan  Mengnarov Sarvar
10 2 b (kk) chemical technology Adilkhanova Moldir Khidirov Ogabek
11 2 s (kk) chemical technology Allaniyazov Shulom Kalzhanov Abdimazhit
12 2- food industry Қosnazarov Huatbergen Tolybayev Bakhyt
13 3 а (uzb) chemistry Artikova Gulzor Damirov Muhiddin
14 3 b (kk) chemistry   Atashov Inamzhan
15 3 а (uzb) chemical technology Bekpolatova Bakhytgul Zaypov Mamur
16 3 b (kk) chemical technology Azhiniyazova Sholpan Khidirbayev Shavkat
17 3 s (kk) chemical technology   Yusupov Islam
18 4 а (uzb) chemistry Kalimbetova Rayhan Ochilov Sirozh
19 4 b (kk) chemistry   Mengdibaev Nurlan
20 4 а (uzb) chemical technology Nurillaeva Ainagul Boltaboev Shavkat
21 4 b (kk) chemical technology Sharipova Aisha Sansyzbayev Torebay
22 4 s (kk) chemical technology   Matkarimov Kuandyk