“Тастыйықлайман” “Келисилди”
Оқыў ислери бойынша проректор Оқыў-методикалық басқарма баслығы
 ________________ М.Ибрагимов _________________ Б.Дауменов
«____» ____________ 2019 жыл «____» ____________ 2019 жыл
Химия-технология факультети 5320400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы                                                                                                                     бакалавр бағдарының 2019-2020 оқыў жылындағы I курс I семестри ушын
ИС ТОРЫ
Пәнниң  аты Жәми Саатлар  муғдары Ҳ Ә П Т Е Л Е Р Жәми
Аудит Лек Әмел Лаб Сем Өзб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Өзбекстан тарийхы 78 54 26 28 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54
2 Динтаныу 64 36 18 18 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
3 Өзбек (рус кк) тили 60 36 36 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
4 Шет тили 60 36 36 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
5 Дене тәрбиясы 64 36 36 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
6  Математика 196 108 48 60 88 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108
7 Физика 166 90 36 26 28 76 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90
8 Улыума хам органикалык емес химия 198 108 32 32 44 90 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108
9 Канигеликке кирисиу 60 36 20 16 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
Барлығы 946 540 180 242 72 46 406 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540
Химия-технология факультети 5320400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы                                                                                                        бакалавр бағдарының 2019-2020 оқыў жылындағы I курс II семестри ушын
ИС ТОРЫ
Пәнниң  аты Жәми Саатлар  муғдары Ҳ Ә П Т Е Л Е Р Жәми
Аудит Лек Әмел Лаб Сем Өзб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Философия 128 72 36 36 56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
2 Өзбек (рус кк) тили 90 54 54 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54
3 Шет тили 60 36 36 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
4 Дене тәрбиясы 32 18 18 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
5 Волеология 32 18 10 8 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
6  Математика 164 90 42 48 74 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90
7 Физика 164 90 36 28 26 74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 90
8 Инжинерлик сызбасы 170 90 36 54 80 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90
9 Улыума хам органикалык емес химия 132 72 22 22 28 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
Барлығы 972 540 182 214 108 36 432 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540
                                                                   Факультет деканы.                                                 Б.Нурымбетов
Химия-технология факультети 5320400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы                                                                                                      бакалавр бағдарының 2019-2020 оқыў жылындағы II курс III семестри ушын
ИС ТОРЫ
Пәнниң  аты Жәми Саатлар  муғдары Ҳ Ә П Т Е Л Е Р Жәми
Аудит Лек Әмел Лаб Сем Өзб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Философия 120 72 36 36 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
2 Шет тили 50 36 36 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
3 Улыума хам органикалык емес химия 150 90 38 20 32 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 90
4 Органикалык химия 120 72 36 18 18 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
5 Электрлик энжинеринг 150 90 36 36 18 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90
6 Амелий механика 128 72 28 28 16 56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
7 Аналитикалык, физикалык хам коллоид химия 160 90 36 12 42 70 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90
8 Мийнетти коргау 72 54 28 26 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54
Барлығы 950 576 238 176 126 36 374 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 576
Химия-технология факультети 5320400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы                                                                                                       бакалавр бағдарының 2019-2020 оқыў жылындағы II курс IV семестри ушын
ИС ТОРЫ
Пәнниң  аты Жәми Саатлар  муғдары Ҳ Ә П Т Е Л Е Р Жәми
Аудит Лек Әмел Лаб Сем Өзб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Эконом теория 60 36 18 18 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
2 Шет тили 50 36 36 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
3 Органикалык химия 120 72 36 18 18 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
4 Амелий механика 192 108 44 44 20 84 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108
5 Аналитикалык, физикалык хам коллоид химия 220 124 50 16 58 96 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 124
6 Химиялык технологиянын теориялык тийкарлары 116 72 26 28 18 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
7 Минерал тогинлер технологиясы 124 74 30 24 20 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 74
8 Cиликат материаллар технологиясы 82 54 36 18 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
Барлығы 964 576 240 166 152 18 388 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 576
                                                                   Факультет деканы.                                                 Б.Нурымбетов
Химия-технология факультети 5320400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы                                                                                                                            бакалавр бағдарының 2019-2020 оқыў жылындағы III курс V семестри ушын
ИС ТОРЫ
Пәнниң  аты Жәми Саатлар  муғдары Ҳ Ә П Т Е Л Е Р
Аудит Лек Әмел Лаб Сем Өзб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Жәми
1 Экономикалык теория 92 54 26 28 38 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 54
2 Шет тили 50 36 36 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
3 Физикалык хам химиялык анализ усыллары 202 114 46 16 52 88 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 114
4 Химиялык инжиниринг процесслери хам курылмалары 184 108 46 30 32 76 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108
5 Химиялык технология тийкарлары 180 108 54 28 26 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108
6 Химиялык технологиянын арнаулы баплары 120 68 28 20 20 52 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68
7 Киши бизнес хам исбилерменлик 20 16 8 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 16
8 Органикалык затлар химиялык технологиясы 74 28 18 10 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
9 Байланыскан азот бирикпелери технологиясы 140 44 32 12 96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 44
Барлығы 1062 576 258 160 130 28 486 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 576
Химия-технология факультети 5320400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы                                                                                                                   бакалавр бағдарының 2019-2020 оқыў жылындағы III курс VI семестри ушын
ИС ТОРЫ
Пәнниң  аты Жами Саатлар  муғдары Ҳ Ә П Т Е Л Е Р
Аудит Лек Әмел Лаб Сем Өзб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Жәми
1 Педагогика. Психология 92 54 26 28 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54
2 Шет тили 50 36 36 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
3 Химиялык инжиниринг процесслери хам курылмалары 246 144 62 42 40 102 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 144
4 Химиялык технология тийкарлары 60 36 18 8 10 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
5 Химиялык технологиянын арнаулы баплары 198 112 44 34 34 86 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 112
6 Органикалык емес затлардын химиялык технологиясы 106 60 28 16 16 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 60
7 Минерал тогинлер технологиясы 76 46 18 14 14 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 46
8 Салык хам салыкка тартыу 56 36 18 18 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
9 Органикалык затлар химиялык технологиясы 84 32 22 10 52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
10 Каракалпак тарийхы 36 20 10 10 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Барлығы 1004 576 246 178 114 38 428 32 32 32 32 32 32 32 32 32 34 32 32 30 32 32 32 32 32 576
                                                           Факультет деканы.                                                  Б.Нурымбетов
Химия-технология факультети 5320400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы                                                                                                      бакалавр бағдарының 2019-2020 оқыў жылындағы IV курс VII семестри ушын
ИС ТОРЫ
Пәнниң  аты Жәми Саатлар  муғдары Ҳ Ә П Т Е Л Е Р Жәми
Аудит Лек Әмел Лаб Сем Өзб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мил. ғәрезсиз. идея 48 28 14 14 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
2 Өмир кауипсизлиги 98 62 26 24 12 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 62
3 Кархана экономикасы хам менеджменти 92 56 28 28 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
4 Стандартластырыу, метрология хам сапаны баскарыу 92 56 28 28 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
5 Кархана ускенелери 200 112 42 42 28 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 112
6 Минерал тогинлер технологиясы 72 42 16 16 10 30 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 4 4 4 42
7 Кальцинацияланган сода технологиясы 90 56 14 22 20 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
8 Киши бизнес хам исбилерменлик 20 16 8 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 16
9 Амелий инглиз тили 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Барлығы 732 448 176 188 70 14 284 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 448
Химия-технология факультети 5320400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы                                                                                                       бакалавр бағдарының 2019-2020 оқыў жылындағы IV курс VIII семестри ушын
ИС ТОРЫ
Пәнниң  аты Жәми Саатлар  муғдары Ҳ Ә П Т Е Л Е Р Жәми
Аудит Лек Әмел Лаб Сем Өзб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Социология 48 28 14 14 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
2 Өндирис карханаларын жойбарлау тийкарлары 180 112 56 56 68 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 112
3 Тех.процесс.автоматластыр. хам моделлестириу 160 98 42 14 42 62 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 98
4 Өмир кауипсизлиги 122 78 30 32 16 44 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6 6 6 6 78
5 Силикат материаллар технологиясы 112 76 36 6 34 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 76
6 Кальцинацияланган сода технологиясы 90 56 14 20 22 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
7 Амелий инглиз тили 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Барлығы 732 468 192 148 114 14 264 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 32 32 32 32 468
Факультет деканы.                                                  Б.Нурымбетов